Strona główna » LEKARZ KONOPNY

WAŻNE INFORMACJE

W SKLEPACH ECYGARETKA.PL MOŻNA JUŻ DOKONAĆ REJESTRACJI NA E-KONSULTACJE Z LEKARZEM KONOPNYM.
SPRAWDŹ, CZY KWALIFIKUJESZ SIĘ NA TERAPIĘ MEDYCZNĄ MARIHUANĄ!

 

NOWE ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW NA E-PAPIEROSY, ZESPOŁY GRZEWCZE, PAROWNIKI... SZCZEGÓŁY TUTAJ LUB W ZAKŁADCE "REGULAMIN DLA FIRM"

Kategorie

OBSŁUGA WYSYŁEK I ADMINISTRACJA STRONY
pon - pt: 10 - 18
Telefon: 881 688 538 (SKLEP POWIŚLE)


Nie prowadzimy sprzedaży telefonicznej. 

Sprzedaż produktów objętych ustawą TPD tylko dla firm, osób prowadzących działalność gospodarczą lub dla zarejestrowanych przedsiębiorców. KONTAKT

sklep.ecygaretka@gmail.comDANE FIRMY
Sieć Sklepów eCygaretka
Siedziba:
ul. Zakole 1
04-367 Warszawa
NIP 522-260-71-88
Zamówienia są szykowane i realizowane do godziny 18-tej, od poniedziałku do piątku.
Wyjątkiem są dni ustawowo wolne od pracy.
Zamówienia złożone w sobotę i niedzielę będą realizowane w dzień powszedni nie będącym dniem wolny od pracy.
alt

LEKARZ KONOPNYalt


 Aby zarejestrować się na e-konsultację z lekarzem konopnym, zapraszamy do sklepów sieci eCygaretka.pl 


O KLINICE:


 

Jesteśmy zespołem profesjonalistów od lat dbających o jakość życia pacjentów.
 

Chcąc osiągnąć zadowalający efekt terapeutyczny musieliśmy długo szukać substancji, które faktycznie będą pomagały naszym pacjentom, jednocześnie nie narażały ich na dotkliwe skutki uboczne.
 

Tym sposobem odkryliśmy konopie – naturalny lek dostępny dla ludzkości od tysiącleci. Dzisiejszy rozwój medycyny konopnej przekracza wszelkie wyobrażenia sprzed 10 czy 15 lat. Niegdyś zniesławione substancje aktywne konopi obecnie pomagają milionom pacjentów na świecie.
 

Naszą misją jest dać pacjentom możliwość bezpiecznego i efektywnego korzystania z dobrodziejstw tego naturalnego leku.

 


REGULAMIN ORGANIZACYJNY
PODMIOTU LECZNICZEGO

RLF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa


Rozdział I

Postanowienia ogólne
§ 1.
Regulamin organizacyjny określa sprawy dotyczące sposobu i warunków udzielania świadczeń zdrowotnych
przez Podmiot leczniczy RLF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa.
§ 2.
Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
1) Regulamin – niniejszy Regulamin organizacyjny Podmiotu leczniczego;
2) RELEAF – zakład leczniczy Podmiotu leczniczego RLF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka
komandytowa;
3) jednostka organizacyjna - wyodrębnioną w Regulaminie część RELEAF;
4) komórka organizacyjna - wyodrębnioną w Regulaminie część jednostki organizacyjnej;
5) Kierownik – wspólnik będący komplementariuszem, t.j. RLF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Warszawie.
§ 3.
1. Podmiotem wykonującym działalność leczniczą jest RLF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (00-638) przy Al. Armii Krajowej 12, wpisana do
Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000808613, NIP:
7010949904, REGON: 384621463, zwana dalej „Podmiotem leczniczym”.
2. Firma Podmiotu leczniczego brzmi: RLF spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa.
3. Podmiot leczniczy jest pracodawcą w rozumieniu Kodeksu pracy dla pracowników zatrudnionych w
Podmiocie leczniczym.
§ 4.
• Miejscem udzielania świadczeń zdrowotnych są pomieszczenia RELEAF, mieszczące się pod adresem:
00-638 Warszawa, Al. Armii Krajowej 12.
• Podmiot leczniczy może świadczyć specjalistyczne usługi zdrowotne na rzecz innych podmiotów leczniczych
zgodnie z zawartymi umowami.
• Podmiot leczniczy, na życzenie pacjenta, udziela wizyt domowych w zakresie anestezjologii i intensywnej
terapii, onkologii klinicznej, psychiatrii, neurologii, medycyny rodzinnej.
• Podmiot leczniczy może udzielać świadczeń zdrowotnych przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych
lub innych systemów łączności. Miejscem udzielania świadczeń jest miejsce określone w ust. 1.
§ 5.
1. Podmiot leczniczy utworzył i prowadzi zakład leczniczy o nazwie: RELEAF.
2. Zakład leczniczy nie sporządza odrębnego bilansu dla jednostki lokalnej.
§ 6.
RELEAF stanowi zespół składników majątkowych, za pomocą którego podmiot leczniczy wykonuje działalność
leczniczą.
§ 7.
Obszarem działania Podmiotu leczniczego jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 8.
Podmiot leczniczy prowadząc działalność leczniczą w ramach Releaf działa na podstawie:
1) Przepisów prawa:
a) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
b) ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
c) ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty,
d) ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców,
e) przepisów odrębnych regulujących działalność leczniczą;
2) wpisu Podmiotu leczniczego do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą Nr księgi
rejestrowej: 000000230164, organ rejestrowy: Wojewoda mazowiecki, data wpisu do rejestru 17 lipca 2020;
3) umowy spółki;
4) niniejszego Regulaminu.
§ 9.
1. Niniejszy Regulamin określa organizację i porządek procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w
Podmiocie leczniczym.
2. Regulamin określa w szczególności:
1) cele i zadania Podmiotu leczniczego, rodzaj działalności leczniczej i zakres udzielanych
świadczeń zdrowotnych;
2) struktura organizacyjna zakładu , organizacja i zadania poszczególnych jednostek lub komórek
organizacyjnych;
3) proces udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym jego przebieg i miejsce udzielania świadczeń;
4) organizację przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat;
5) prowadzenie i udostępnienie dokumentacji w Podmiocie leczniczym;
6) organizację i zadania komórek organizacyjnych zakładu leczniczego oraz warunki współdziałania między
tymi komórkami;
7) wysokość opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej;
8) wysokość opłat za świadczenia zdrowotne;
9) sposób kierowania jednostką lub komórkami organizacyjnymi zakładu leczniczego.


Rozdział II

Cele i zadania Podmiotu leczniczego,
rodzaje działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych
§ 10.
1. Celem Podmiotu leczniczego jest wykonywanie działalności leczniczej
w ramach RELEAF.
2. Działalność lecznicza wykonywana przez Podmiot leczniczy obejmuje udzielanie świadczeń zdrowotnych
w ramach ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych.
§ 11.
1. Do zadań Podmiotu leczniczego, realizowanych w ramach RELEAF, należy udzielanie ambulatoryjnych
świadczeń zdrowotnych stacjonarnie oraz w miejscu pobytu pacjenta.
2. Zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych przez Podmiot leczniczy w ramach RELEAF określony
jest poprzez wskazanie:
1) funkcji ochrony zdrowia realizowanych w poszczególnych jednostkach lub komórkach organizacyjnych,
tj.:
a) leczenie ambulatoryjne specjalistyczne,
b) leczenie w domu pacjenta,
c) leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.
2) dziedzin medycyny, w których udzielane są świadczenia zdrowotne, tj.:
a) anestezjologia i intensywna terapia,
b) onkologia kliniczna,
c) psychiatria,
d) neurologia,
e) medycyna rodzinna.
§ 12.
Podmiot leczniczy, w ramach RELEAF:
1) udziela świadczeń zdrowotnych związanych w szczególności z:
a) diagnostyką i leczeniem w zakresie dziedzin medycznych poszczególnych komórek organizacyjnych,
b) indywidualną poradą i konsultacją lekarską,
c) diagnostyką i poradnictwem w domu pacjenta;
2) wykonuje działalność profilaktyczno-leczniczą;
3) orzeka i opiniuje o stanie zdrowia;
4) współpracuje z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą;
5) może prowadzić działania edukacyjne, promocja zdrowia i działania mające na celu profilaktykę zdrowia;
6) może brać współudział w prowadzeniu badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych w powiązaniu z
udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia;
7) współdziała ze szkołami, zakładami pracy, fundacjami, stowarzyszeniami oraz innymi podmiotami;
8) może współuczestniczyć w przygotowaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształcenia osób
wykonujących zawód medyczny zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
9) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów prawa lub wyznaczone przez Kierownika.
§ 13.
W ramach RELEAF, Podmiot leczniczy udziela świadczeń zdrowotnych, których celem jest zachowanie
zdrowia, zapobieganie chorobom i urazom, wczesne wykrywanie chorób, leczenie, pielęgnacja, przywrócenie
i poprawa zdrowia.
§ 14.
W RELEAF świadczenia zdrowotne udzielane są wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz
spełniające wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach.


Rozdział III

Struktura organizacyjna RELEAF, organizacja i zadania poszczególnych jednostek lub komórek
organizacyjnych
Oddział 1.
Struktura organizacyjna RELEAF
§ 15.
1. Struktura organizacyjna RELEAF obejmuje jednostki i komórki organizacyjne.
2. Jednostki i komórki organizacyjne RELEAF tworzy, przekształca i likwiduje Kierownik.
• W skład zakładu leczniczego Podmiotu leczniczego wchodzi jednostka organizacyjna pod nazwą RELEAF z
siedzibą w Warszawie (00-638) przy Al. Armii Krajowej 12 obejmująca następujące komórki organizacyjne:
a) Poradnia leczenia bólu,
b) Poradnia onkologiczna,
c) Poradnia zdrowia psychicznego,
d) Poradnia neurologiczna,
e) Gabinet lekarza POZ.
§ 16.
W jednostkach organizacyjnych mogą być tworzone odpowiednio:
1) komórki organizacyjne działalności leczniczej;
2) komórki organizacyjne działalności administracyjno-gospodarczej określone przez Kierownika;
3) samodzielne stanowiska do określonych spraw podległe bezpośrednio Kierownikowi.
Oddział 2
Organizacja i zadania poszczególnych jednostek i komórek organizacyjnych RELEAF
§ 17.
1. Poszczególne jednostki i komórki organizacyjne RELEAF wykonują zadania wynikające z obowiązujących
przepisów prawa, Regulaminu lub innych aktów wewnętrznych Podmiotu leczniczego, a także zadania zlecone
przez Kierownika.
2. W ramach jednostki organizacyjnej RELEAF wykonywane są następujące zadania:
1) realizacja świadczeń zdrowotnych i innych zadań przydzielonych w oparciu o postanowienia
Regulaminu, ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej lub inne obowiązujące przepisy prawa
oraz akty prawa korporacyjnego;
2) inicjowanie działań służących skuteczniejszej realizacji zadań;
3) inicjowanie działań na rzecz pozyskiwania środków finansowych na zadania realizowane przez daną
jednostkę organizacyjną;
4) opracowywanie sprawozdań z wykonywanych zadań zleconych przez Kierownika oraz sprawozdań i
informacji wynikających z odrębnych przepisów obowiązującego prawa;
5) opracowywanie projektów odpowiedzi na pisma właściwych organów administracji publicznej w
zakresie zadań jednostki organizacyjnej;
6) prowadzenie bazy danych obejmującej sfery działalności Podmiotu w zakresie działania danej jednostki
organizacyjnej;
7) przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych w zakresie gromadzonych informacji oraz
przepisów o prawach pacjenta;
8) realizowanie innych zadań, przypisanych podmiotom leczniczymi i określonych przepisami prawa
powszechnie obowiązującego i zlecone przez Kierownika.
§ 18.
1. W RELEAF funkcjonują komórki organizacyjne prowadzące działalność medyczną, o których mowa w §
15, oraz samodzielne stanowiska pracy podległe bezpośrednio Kierownikowi.
2. Do podstawowych zadań Poradni leczenia bólu należy: profilaktyka, diagnostyka i leczenie w dziedzinie
anestezjologii i intensywnej terapii.
3. Do podstawowych zadań Poradni onkologicznej należy profilaktyka, diagnostyka i leczenie w dziedzinie
onkologii klinicznej.
4. Do podstawowych zadań Poradni zdrowia psychicznego należy profilaktyka, diagnostyka i leczenie w
dziedzinie psychiatrii.
5. Do podstawowych zadań Poradni neurologicznej należy profilaktyka, diagnostyka i leczenie w dziedzinie
neurologii.
6. Do podstawowych zadań Gabinetu lekarza POZ należy profilaktyka, diagnostyka i leczenie w dziedzinie
medycyny rodzinnej.
7. Podstawowe zadania pracowników i współpracowników określają zawarte przez nich umowy, a
w przypadku umów o pracę również zakres obowiązków.
Oddział 3.
Obowiązki i uprawnienia pracowników i współpracowników zatrudnionych w RELEAF
§ 19.
1. Do obowiązków pracownika zatrudnionego w RELEAF należy, w szczególności:
1) znajomość zakresu swoich obowiązków i kompetencji, jak również zadań komórki organizacyjnej,
w której pracuje, a także zakresu działania i organizacji RELEAF;
2) terminowe, staranne i zgodne z przepisami prawa wykonywanie pracy
i poleceń służbowych wynikających z zakresu zadań na zajmowanym stanowisku;
3) współpraca z pracownikami innych komórek organizacyjnych RELEAF w zakresie realizacji wspólnych
zadań;
4) niezwłoczne informowanie przełożonych o faktach naruszenia przepisów prawa;
5) podnoszenie kwalifikacji zawodowych;
6) przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i przepisów o ochronie informacji niejawnych
oraz przepisów o ochronie danych osobowych;
7) przestrzeganie przepisów zawartych w regulaminach, zarządzeniach wewnętrznych oraz przestrzeganie
dyscypliny pracy;
8) dbanie o dobrą atmosferę pracy oraz właściwy stosunek do współpracowników i pacjentów.
2. Postanowienia ust. 1 stosuje się odpowiednio do osób wykonujących zadania na rzecz RELEAF na innej
podstawie prawnej niż stosunek pracy.


Rozdział IV.

Przebieg procesu udzielania świadczeń oraz warunki współdziałania jednostek i komórek organizacyjnych
RELEAF w ramach struktury organizacyjnej, a także z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą
Oddział 1.
Przebieg procesu udzielania świadczeń oraz warunki współdziałania jednostek i komórek organizacyjnych
RELEAF w ramach struktury organizacyjnej
§ 20.
1. Proces udzielania świadczeń zdrowotnych przebiega z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości
tych świadczeń w jednostkach
i komórkach organizacyjnych RELEAF.
2. W ramach RELEAF podmiot leczniczy organizuje proces udzielania świadczeń zdrowotnych w sposób
zapewniający pacjentom najdogodniejszą formę korzystania ze świadczeń.
3. Świadczenia zdrowotne są udzielane stacjonarnie oraz w domu pacjenta.
4. Świadczenia zdrowotne mogą być udzielane za przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych lub
innych systemów łączności.
5. Rejestracja pacjentów odbywa się osobiście, przez członków rodziny jak i osoby trzecie następującymi
drogami: osobiście, telefonicznie, przez stronę internetową www.releaf.pl, mailowo, poprzez dostępne serwisy
i aplikacje, z wyznaczeniem dnia i godziny realizacji świadczenia zdrowotnego.
6. Świadczenia zdrowotne udzielane są w dniu zgłoszenia lub w terminie uzgodnionym z pacjentem.
7. W sytuacji ograniczonych możliwości udzielenia odpowiednich świadczeń zdrowotnych, Podmiot
leczniczy stosuje przejrzystą, obiektywną i opartą na kryteriach medycznych procedurę ustalającą
kolejność dostępu do tych świadczeń.
§ 21.
W ramach RELEAF Podmiot leczniczy nie może odmówić udzielenia świadczenia zdrowotnego osobie, która
potrzebuje natychmiastowego udzielenia takiego świadczenia ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia.
§ 22.
• W ramach RELEAF Podmiot leczniczy udziela świadczeń z zachowaniem należytej staranności, zgodnie ze
wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i
leczenia chorób oraz zgodnie z zasadami etyki zawodowej.
2. Podmiot leczniczy przestrzega praw pacjenta wynikających z obowiązujących przepisów, w tym praw
pacjenta do:
1) poszanowania godności oraz uprzejmego traktowania przez personel medyczny;
2) świadczeń zdrowotnych udzielanych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach, zgodnie z wymaganiami
aktualnej wiedzy medycznej;
3) rzetelnej i pełnej informacji o stanie zdrowia;
4) wyrażania zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub odmowy takiej zgody,
po uzyskaniu wymaganych prawem informacji.
3. Podmiot leczniczy podejmuje i prowadzi wszelkie działania mające na celu zapewnienie należytej jakości
udzielanych świadczeń.
4. Pacjent, którego prawa zostały naruszone w trakcie korzystania ze świadczeń zdrowotnych w RELEAF
może złożyć ustną lub pisemną skargę do Kierownika.
§ 23.
Na stronie internetowej podmiotu leczniczego www.releaf.pl oraz w miejscu ogólnodostępnym w siedzibie
podmiotu leczniczego podaje się do wiadomości pacjentów informację o godzinach udzielania świadczeń w
poszczególnych jednostkach i komórkach organizacyjnych, a także każdorazowo na żądanie pacjenta pod
kontaktowym numerem telefonu.
§ 24.
1. W ramach RELEAF Podmiot leczniczy udziela świadczeń zdrowotnych pacjentowi, który:
1) realizuje swoje obowiązki określone w przepisach prawa;
2) przestrzega postanowień Regulaminu;
3) stosuje się do zaleceń osób udzielających świadczeń zdrowotnych dotyczących procesu leczenia;
4) przestrzega ustalonego porządku i przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych.
2. Podmiot leczniczy odmawia udzielenia świadczeń zdrowotnych lub przerywa ich udzielanie, jeżeli
pacjent narusza postanowienia ust. 1, w szczególności, gdy narusza porządek lub przebieg procesu udzielania
świadczeń zdrowotnych.
Oddział 2.
Warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie zapewnienia
prawidłowości diagnostyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu
udzielania świadczeń zdrowotnych.
§ 25.
Pacjenci wymagający świadczeń zdrowotnych, które nie są udzielane w RELEAF, kierowani są na leczenie w
innych podmiotach wykonujących działalność leczniczą.
§ 26.
W celu zapewnienia kompleksowości i prawidłowości diagnostyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji
pacjentów RELEAF oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych Podmiot leczniczy
zawiera umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych z podmiotami wykonującymi działalność leczniczą.
§ 27.
Wszystkie jednostki i komórki organizacyjne RELEAF współdziałają ze sobą w celu zapewnienia sprawności
funkcjonowania RELEAF, kompleksowości i dostępności świadczeń zdrowotnych.


Rozdział V

Sposób prowadzenia dokumentacji i wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej
§ 28.
1. Podmiot prowadzi dokumentację dotyczącą organizacji i funkcjonowania Podmiotu.
2. Podmiot prowadzi dokumentacją medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych oraz
zapewnia ochronę i poufność danych zawartych w tej dokumentacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa, a w przypadku udzielania świadczeń zdrowotnych finansowanych przez płatnika innego niż pacjent –
także zgodnie z wymogami określonymi przez płatnika świadczeń.
3. Dokumentacja medyczna prowadzona jest w postaci papierowej lub elektronicznej.
4. Dokumentację medyczną w Podmiocie prowadzi się zgodnie z przepisami prawa powszechnie
obowiązującego.
5. W przypadku konieczności poprawienia wpisu elektronicznego po zakończonej wizycie nie wolno
modyfikować wpisu podstawowego a należy utworzyć nowy wpis i wskazać wizytę, której
dotyczy. Każda zmiana wpisu musi zawierać wskazanie przyczyny modyfikacji.
§ 29.
1. Podmiot prowadzi i przechowuje dokumentację medyczną zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Dokumentacja medyczna przechowywana jest w siedzibie Podmiotu leczniczego.
3. Podmiot leczniczy może zawrzeć umowę z archiwum w celu przechowywania dokumentacji medycznej
pacjentów.
4. Podmiot udostępnia dokumentację medyczną pacjentom, ich przedstawicielom ustawowym lub osobom
przez nich upoważnionym, a także osobom bliskim oraz innym podmiotom lub organom uprawnionym na
podstawie art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
5. Dokumentacja medyczna jest udostępniana:
1) do wglądu;
2) poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów, kopii lub wydruków;
3) poprzez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na
żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku gdy zwłoka w
wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta;
4) za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;
5) na informatycznym nośniku danych.
6. Kopię dokumentacji medycznej udostępnia się na wniosek o wydanie dokumentacji. Podmiot
zobowiązany jest do wydania kopii dokumentacji medycznej bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w
terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.
7. Udostępnianie dokumentacji medycznej następuje w trybie zapewniającym zachowanie poufności i
ochrony danych osobowych.
8. Udostępnianie pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu lub osobie przez niego upoważnionej
dokumentacji medycznej zbiorczej następuje w sposób, o którym mowa w ust. 5 pkt 1 i 2, poprzez wskazanie
tych informacji, które dotyczą pacjenta objętego indywidualnym wnioskiem.
9. W przypadku wydania na żądanie uprawnionych organów i instytucji oryginałów dokumentacji
medycznej w RELEAF należy pozostawić kopię lub pełny odpis wydanej dokumentacji.
§ 30.
1. W ramach RELEAF Podmiot leczniczy udostępnia dokumentację medyczną na zasadach określonych
w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
2. Pierwsza kopia dokumentacji medycznej udostępniana jest pacjentowi lub jego
przedstawicielowi ustawowemu nieodpłatnie w żądanym zakresie i żądany sposób oraz w związku z
postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych.
3. W przypadku udostępniania dokumentacji medycznej poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów,
wydruków lub kopii pobierana jest opłata w wysokości:
1) za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – kwotę stanowiącą 0,002 przeciętnego
wynagrodzenia w poprzednim kwartale, począwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu
przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor
Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych;
2) za jedną stronę kopii lub wydruku dokumentacji medycznej - kwotę stanowiącą 0,00007 przeciętnego
wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1;
3) za udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych - kwotę stanowiącą 0,0004
przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1.
3. Opłaty, o których mowa w ust. 2, wyrażone w złotych polskich podawane są do wiadomości pacjentów
poprzez wywieszenie ich w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych.


Rozdział VI

Organizacja procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat oraz wysokość opłat za
udzielane świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych.
§ 31.
1. W ramach RELEAF Podmiot leczniczy udziela odpłatnie świadczeń zdrowotnych za wyjątkiem świadczeń
w stanach nagłego zagrożenia zdrowia i życia.
2. Pacjent ma prawo do uzyskania w rejestracji informacji dotyczącej jego prawa do
nieodpłatnego świadczenia zdrowotnego finansowanego przez innego płatnika.
3. W przypadku świadczeń odpłatnych pacjent ma obowiązek uregulowania należności za usługę przed jej
rozpoczęciem a w wyjątkowych sytuacjach także po realizacji usługi.
4. Jeżeli w trakcie wizyty zostały zrealizowane dodatkowe świadczenia pacjent zobowiązany jest zgłosić się
do recepcji w celu uiszczenia należności.
5. Zapłata za wykonane odpłatne świadczenia zdrowotne może być dokonana wpłatą gotówkową, kartą
płatniczą, BLIK lub przelewem na wskazany rachunek bankowy.
6. Każda indywidualna wpłata pacjenta musi zostać wprowadzona przez pracownika RELEAF do kasy
fiskalnej, a pacjent otrzyma paragon fiskalny.
§ 32.
1. W przypadku realizacji w RELEAF świadczeń zdrowotnych na podstawie umów o udzielanie świadczeń
zdrowotnych zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia lub innymi dysponentami środków publicznych
udzielanie odpłatnych świadczeń zdrowotnych organizowane jest w taki sposób, że ich udzielanie nie narusza
praw świadczeniobiorców oraz nie podważa zasady równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych.
2. Odpłatne świadczenia zdrowotne mogą być udzielane na podstawie odrębnych umów, w szczególności na
rzecz innych podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz osób nieposiadających uprawnień
do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
3. Cennik opłat za udzielane świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych
określa załącznik nr 1 do Regulaminu.


Rozdział VII

Sposób kierowania Podmiotem leczniczym, Jednostką i Komórkami organizacyjnymi RELEAF
§ 33.
1. Kierowanie Podmiotem leczniczym należy do kompetencji wspólników zgodnie z zasadami reprezentacji
wynikającymi z umowy spółki i rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
2. Kierownik kieruje działalnością Podmiotu leczniczego, dotyczącą prowadzenia RELEAF.
3. Kierownik prowadzi wszystkie sprawy Podmiotu leczniczego związane
z prowadzeniem RELEAF i w tym zakresie reprezentuje Podmiot leczniczy.
4. Do kompetencji Kierownika należy, w szczególności:
1) reprezentowanie Podmiotu leczniczego na zewnątrz;
2) nadzór na realizacją celów oraz wykonywaniem zadań Podmiotu leczniczego w ramach RELEAF;
3) pełnienie funkcji pracodawcy w rozumieniu Kodeksu pracy wobec wszystkich pracowników
zatrudnionych w RELEAF;
4) nadzór nad prawidłowym sporządzaniem, prowadzeniem, przechowywaniem i udostępnianiem
dokumentacji medycznej;
5) prowadzenie bieżących spraw Podmiotu leczniczego związanych z administrowaniem i
organizacją pracy;
6) nadzór nad przestrzeganiem w RELEAF praw pacjentów;
7) koordynowanie i nadzorowanie pracy poszczególnych komórek organizacyjnych i pracowników;
8) kształtowanie dobrego imienia i pozytywnego wizerunku spółki wśród pracowników oraz na rynku;
9) podejmowanie decyzji w sprawach współpracy gospodarczej z innymi podmiotami;
10) wydawanie zarządzeń wewnętrznych regulujących bieżącą działalność.
5. Kierownik może umocować do wykonywania wszystkich lub niektórych czynności sądowych i
pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem zakładu leczniczego, prokurenta lub pełnomocnika.


Rozdział VIII

Postanowienia końcowe
§ 34.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie
obowiązujące.
§ 35.
1. Z treścią Regulaminu należy zapoznać personel RELEAF.
2. Znajomość Regulaminu oraz przestrzeganie jego postanowień należy do podstawowych obowiązków
służbowych każdego pracownika zatrudnionego w RELEAF oraz do podstawowych obowiązków osób lub
innych podmiotów współpracujących z Podmiotem leczniczym na jakiejkolwiek innej podstawie prawnej.
§ 36.
Regulamin wchodzi w życie z dniem rejestracji podmiotu leczniczego w Rejestrze Podmiotów Wykonujących
Działalność Leczniczą prowadzonym przez Wojewodę Mazowieckiego.
§ 37.
Regulamin ustala i zmienia Kierownik.
§ 38.
Załącznik stanowi integralną część Regulaminu.
Załącznik nr 1 - Cennik opłat za udzielane świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków
publicznych

Przejdź do strony głównej

UWAGA!!!
WAŻNA INFORMACJA DLA KUPUJĄCYCH

ZAMAWIAJĄC PRODUKTY Z KATEGORII: E-papierosy / Mody / POD'yAtomizery / ParownikiZespoły grzewczeBaterie do e-papierosów, Bazy NikotynoweLiquidy nikotynoweSole NikotynoweTulejki / PyrexUstniki / DripyKartridże do POD'ów, produkty tytoniowe w myśl ustawy TPD oświadczasz, że jesteś zarejestrowanym przedsiębiorcą, prowadzisz własną firmę lub działalność gospodarczą.

Wymagane jest podanie nr NIP w panelu klienta.
Zamówienia bez podanego numeru NIP nie będą realizowane.
NUMER NIP BĘDZIE WERYFIKOWANY!!!

Wpłaty za zamówienia, które nie spełniają wyżej określonych warunków będą zwracane w ciągu 14 dni roboczych od zaksięgowania.

Prosimy o przemyślane zakupy.

ZWROTÓW I WYMIAN NIE PRZYJMUJEMY.

NASZE SKLEPY

GDAŃSK   574525378
PON-PT
10 - 19
  ecygaretka.gdansk@gmail.com
SOBOTA
10 - 15
  80-850 GDAŃSK, UL.RAJSKA 1/5E
 
WOLA   730822283
PON-PT
10 - 19
  ecygaretka.wola@gmail.com
SOBOTA
10 - 15
  01-134 WARSZAWA, UL.WOLSKA 54
 
GROCHÓW   570967937
PON-PT
10 - 19
  ecygaretka.zakole@gmail.com
SOBOTA
10 - 15

 
04-367 WARSZAWA, UL.ZAKOLE 1
 
SADYBA   733570603
PON-PT
10 - 19
  ecygaretka.sadyba@gmail.com
SOBOTA
10 - 14
  02-903 WARTSZAWA, UL.POWSIŃSKA 31, PAW. 6
 
MARYMONT   884336905
PON-PT
9 - 18
  ecygaretka.marymont@gmail.com
SOBOTA
9 - 13
  01-690 WARSZAWA, UL.SŁOWACKIEGO 45, PAW. 51
 
TARCHOMIN   733905719
PON-PT
10 - 19
  ecygaretka.tarchomin@gmail.com
SOBOTA
10 - 14
  03-144 WARSZAWA, UL.ŚWIATOWIDA/ĆMIELOWSKA, PAW 70
 
URSUS   730388318
PON-PN
10.30 - 19
  ecygaretka.ursus@gmail.com
SOBOTA
10.30 -  15
  02-495 WARSZAWA, UL.BOHATERÓW WARSZAWY 32
 
SŁUŻEW   884336913
PON-PT
10 - 19
  ecygaretka.sluzew@gmail.com
SOBOTA
10 - 15
  02-668 WARSZAWA, UL.PUŁAWSKA/AL.LOTNIKÓW, PAW. 173
 
MOKOTÓW   730388317
PON-PT
10 - 19
  ecygaretka.mokotow@gmail.com
SOBOTA
10 - 14
  00-765 WARSZAWA, UL.DOLNA 5
 
POWIŚLE   881688538
PON-PT
10 - 18
  ecygaretka.powisle@gmail.com
SOBOTA
10 - 14
  00-382 WARSZAWA, ULSOLEC 81B, CH ARKADA, PAW. P77
Sklep przeznaczony jest wyłącznie dla osób dorosłych !
1. Na tej witrynie znajdują się informacje o elektronicznych papierosach
2. Jeżeli jesteś osobą niepełnoletnią lub jeżeli nie chcesz oglądać materiałów o tej treści - opuść tę stronę !

Wejdź Zrezygnuj